รับอบรมดับเพลิงขั้นต้น

รับอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ราคาถูก

รับอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ราคาถูก) โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์โดยตรงในด้านการดับเพลิงและกู้ภัย มากกว่า 14 ปี สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างเข้าใจ พร้อมหนังสือรับรองอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่ออกโดยหน่วยงานของทางราชการและได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กำหนดถูกต้องตามกฎหมาย 100%

รับอบรมดับเพลิงขั้นต้น

อบรมดับเพลิงขั้นต้นกับทีมงานเราท่านจะมีทักษะ

วิทยากรผู้สอนได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด

Email : kang2550@gmail.com

ฟรี

• ยื่นรายงานก่อนและหลังอบรมดับเพลิงภายใน 30 วัน
• เอกสารประกอบการบรรยาย

หัวข้อการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ระยะเวลาการอบรม 1 วันอย่างน้อย 6 ชั่งโมง (ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)

ภาคทฤษฎี
 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
ภาคปฏิบัติ
 • การดับเพลิงประเภท เอ และเพลิงประเภท บี ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง, โฟม, หรือคาร์บอนไดออกไซด์
 • การดับเพลิงประเภท ซี และเพลิงประเภท ดี ในกรณีที่สถานประกอบการมีโลหะต่างๆที่ติดไฟ
 • การดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง หัวฉีด รวมทั้งแผนการเข้าปฏิบัติการ ดับเพลิงเป็นทีม
 • ฝึกสวมใส่ PPE